Wat is het?

Integral Somatic Psychology™ (ISP™) is een holistische aanpak om therapeutische resultaten te verbeteren door de belichaming van alle aspecten van onze menselijke ervaring, waaronder ook het spirituele aspect, dat zo frequent ontkend wordt in vele psychologische methoden.

Integral Somatic Psychology werd ontwikkeld door Raja Selvam, PhD en Senior Teacher van het Somatic Experiencing Trauma Institute. Het is een aanpak die ontwikkeld werd om belichaming te ervaren, gebaseerd op Westerse, Jungiaanse maar ook Oosterse psychologie. Het wordt op dit moment onderwezen in een tiental landen in Noord Amerika, Europa en Azië.

Integral Somatic Psychology is niet nog maar eens een andere klassieke aanpak van therapie. Het is een aanvullende aanpak die de effectiviteit van bestaande therapeutische methoden verbetert, namelijk door een lichaamsgerichte, energetische, psychotherapeutische, sociale en spirituele benadering.

Waarom het belang van te werken met emoties door middel van belichaming?

“Het bouwen van capaciteit om moeilijke emotionele belevingen te tolereren, is één aspect in het werken met emoties, en het is extreem belangrijk voor het psychologisch welzijn.” Stolorow, Brandchaft, en Atwood (1995)

Het is hierbij belangrijk om op te merken dat – wat ook de aard is van een overweldigende ervaring of situatie – de ermee gepaarde gaande emotie dikwijls als ondragelijk wordt aangevoeld. Tegelijkertijd is het zo dat er inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs is dat de belichaming van deze emoties een verbetering van de levenskwaliteit van het individu genereert op persoonlijk, professioneel en gedragsmatig vlak

Emoties worden belichaamd wanneer ze gegenereerd worden over een groter deel van de hersenen en in het lichaam worden ervaren. Als dit plaatsvindt is er een verhoogde capaciteit om bij de emoties te blijven, en dit ook voor een langere tijdsperiode. Dan hebben de hersenen meer informatie in de vorm van stoffen gelinkt met deze emoties (opioïden, neuropeptide receptoren, elektrische en neurochemische neurotransmitters, enz) en hoe meer we bezig zijn met deze te verwerken, hoe meer alle aspecten van het leven van het individu verbeteren.

Hoe werkt belichaming?

Belichaming gaat over een doorvoelde ervaring van het lichaam van binnenuit. We gebruiken de 4 aspecten van belichaming:

1. Het vermogen om de ervaringen en emoties in het lichaam uit te breiden en meer in de diepte te ervaren.

2. Het vermogen om de ervaring in het lichaam te tolereren. Dit vereist de capaciteit om te werken aan – en inzicht te krijgen in – onze fysieke en psychologische weerstand tegenover alle onaangename ervaringen.

3. Het vermogen om de ervaringen te begrijpen en te ontleden, door helder denken en cognitief werk.

4. Het vermogen om zich meer harmonieus te gedragen in relatie tot de ervaring.

Trauma Healing, Belichaming en Spiritualiteit

Wanneer we lijden onder de effecten van trauma, ervaren we gescheidenheid en fragmentatie tegenover stukken van ons lichaam, onszelf, onze emoties, onze omgeving en voedzame verbindingen met mensen en het leven in het algemeen. Daarentegen door het verwerken van trauma beginnen we opnieuw een grotere sensatie van verbinding en vertrouwen te voelen tegenover onszelf, anderen en het Goddelijke. En een sensatie van “Ooh” ontwaakt. Terwijl we deze ervaring van trauma healing belichamen, leren we onze aandacht te vestigen op ons lichaam, zodat we in contact blijven met dat wat altijd in het alledaagse leven net onder het oppervlak is. En zo leren we dat de reis naar huis (naar ‘thuis’) door het samenbrengen van de verloren stukken, het bewonen van ons lichaam en de belichaming zelf is.

Hoe ziet lichaamsgerichte therapie er uit bij TouchStudio?

Tijdens een therapie sessie zal je uitgenodigd worden om je lichaam te ervaren met emotioneel bewustzijn. Een proces van psycho-educatie is daarbij essentieel. Hierbij wordt gewerkt met lichaamsbewustzijn, intentie, verbeelding en visualisatie, lichaamsbewegingen, ademhaling, je eigen zelfaanraking, het fenomeen van resonantie, soms mijn eigen therapeutische aanraking, lichaamswerk en energie werk.

We integreren daarbij de fysieke, mentale, emotionele, gedragsgerichte en spirituele wereld.

Ik zal je ook uitleggen hoe en waarom het transformeren van weerstanden in de hersenen en fysiologie noodzakelijk is. Dit transformeren leidt tot de regulatie van het zenuwstelsel. Ik zal je ook leren hoe diverse fysiologische verdedigingen vooruitgang verhinderen en hoe je hier mee kan omgaan.

Afhankelijk van het thema van de cliënt, integreer ik dienovereenkomstig diverse therapeutische methodes waarin ik opgeleid ben zoals Somatic Experiencing, Co-dependency, Innerlijke kind werk, Hechting and Relationeel Werk, Transactionale analyse, Polyvagale Theorie, Lichaamswerk en belichamingsoefeningen om te gronden, te centreren en balans te vinden om zo de ervaring in het lichaam uit te breiden.

Welke voordelen hebben sessies?  

– Pyschosomatische problemen kunnen aanzienlijk verbeteren

– Symptomen van trauma vinden een snellere oplossing

– Inzicht in de fysiologie van emoties – ademhalingspatronen, houding en de functie van sensori-motorische emoties

– Leer hoe chronische stress direct gerelateerd is met emotionele overweldiging en trauma

– Verhoog de capaciteit om oncomfortabele emoties en hun effecten – zoals angst, paniekaanvallen, jaloezie, boosheid, rouw, schaamte, schuldgevoel, eenzaamheid, hopeloosheid, dissociatie en ineenstorting – te tolereren

-Leer emoties te verwerken via lichamelijke ervaring zoals beweging, ademhaling en zelfaanraking

-Creatie van een betere verbinding met jezelf en anderen

-Het transformeren van beperkende overtuigingen die verward worden met realiteit

– Het verbeteren van de resultaten van eender welke therapeutische behandeling die je momenteel al ondergaat

-Het drastisch verbeteren van de behandeling voor PTSS en trauma resolutie

– Belichaamde emoties leiden helderder denken, focus en mentale scherpheid

– Het transformeren van ongezonde gedragingen zoals agressiviteit en verslaving

– Leer hulpmiddelen om jezelf meer gegrond te voelen

– Leer hoe je je energetische grenzen kan beschermen

– Verdiep je eigen helingproces om je cliënten beter te kunnen ondersteunen

– Begrijp wat “Spiritual Bypass” is, haar gevaren alsook het potentieel

– Leer over de rol van individuele en collectieve energie en hoe deze zowel de psychologische als de fysiologische regulatie van een persoon reguleren

– Verwerk complexe spirituele intense ervaringen -zoals helen met medicinale planten, sjamanistische praktijken, soul retrieval, satori ervaringen – en integreer deze beter en makkelijker in je alledaagse leven

Voor wie??

Integral Somatic Psychology (ISP) zal uitstekende resultaten hebben wanneer je…

– Bereid bent om in de diepte te werken

– Bereid bent om nieuwe, betere beslissingen te nemen en om ongezonde of zelf vernietigende gedragingen -zoals verslavingen of problemen met agressie – te transformeren

– Open staat voor een holistische aanpak

– Nieuwsgierig bent om belichaming van ervaringen te leren

Integral Somatic Psychology (ISP) is niet voor iedereen, vooral als je…

– Niet bereid bent in diepte te werken

– Een “quick fix” wil

– Er te veel symptomen van dissociatie en trauma zijn. In dat geval moeten we werken met andere hulpmiddelen, in plaats van Integral Somatic Psychology alleen

– Je een gediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornis hebt, zoals schizofrenie, bipolariteit, enz

– Je een actieve chronische ziekte hebt, in dat geval is jouw fysiologie nog niet klaar om intensiteit te ervaren

What is it?

Integral Somatic Psychology™ (ISP™) is a wholistic approach to improve therapeutic outcomes through embodiment of all aspects of our human experience including the spiritual aspect, so denied in many traditional psychological methods.

Integral Somatic Psychology was developed by Raja Selvam, PhD ( A Senior Teacher of the Somatic Experiencing Training Institute). It is a comprehensive approach to experience embodiment based on Western, Jungian as well as Eastern psychology. It is currently taught in over a dozen countries in North America, Europe, and Asia.

Integral Somatic Psychology is not another classical approach to doing therapy. It is the complementary modality that increases the effectiveness of any therapeutic method: body oriented therapy, energetic, psychotherapeutic, medical, social, and spiritual practices.

Why the importance of working with emotions through embodiment?

“Building of capacity to tolerate difficult emotional experiences, is one aspect of the work with emotions, and it is extremely important to psychological healthStolorow, Brandchaft, and Atwood (1995).

It is important to note that no matter what the nature of an overwhelming experience or situation is, it is ultimately difficult because the emotion associated with it is unbearable. And, there is adequate scientific evidence that embodying emotions improves mental, behavioral, and personal as well as professional outcomes.

Emotions are embodied when they are generated over a wider area in the brain and involve our body physiology. When this happens there is a greater capacity to tolerate and stay with it and also over a longer period of time.  Then the brain has more information in the form of molecules of emotion (opioids, neuro-peptide receptors, electrical and neurochemical neurotransmittors, etc) and the more time we are processing it improves all aspects of an individual’s life and experience.

How does Embodiment work?

Embodiment is about our felt experience of the body ‘inside-out’ and we use the 4 aspects of embodiment:

1.The ability to expand  and bring depth of the experience and emotions in the body.

2.The ability to tolerate the experience in the body. This requires the ability to understand and work through innate resistance to all unpleasant experiences and psychological resistance.

3. The ability to understand or make sense of the experience through clearer thinking and cognitive work.

4.The ability to behave more  harmoniously in relation to the experience.

Trauma Healing, Embodiment and Spirituality

When we suffer the effects of  trauma we feel a sense of separation and fragmentation towards parts of our body, our self, our emotions, environment, nourishing connections to people and life in general. However by processing trauma  we start to feel again a greater sense of connection and trust towards ourselves, people and the divinity . And  a sense of awe emerges. As we embody this experience of trauma healing we learn to  engage our attention into the body, so we can touch what is always just beneath the surface of our everyday life. And so, we learn that the journey home is putting together the lost parts, inhabitating our body and  through embodiment.

How does  somatic therapy and embodiment look like in TouchStudio?

During a therapy session you will be invited   to engage in your body with emotional awareness. A process of psychoeducation is essential to involve aspects like body awareness, intention, imagination and visualization, body movements, breathing, your own self-touch, understanding the phenomenon of resonance, sometimes my therapist’s touch, bodywork and energy work. 

We integrate the physical, mental, emotional, behavioural and spiritual realm.

I will also explain you how and why  transforming resistances in the brain and physiology are necessary. (This includes the regulation of the Nervous System). I will teach you how our psychological defenses are on the way of making progress.

Depending on the theme of the client, I integrate accordingly diverse methods and modalities I’m trained to work within therapy such as Somatic Experincing, Co-dependency, Inner Child Work, Attachment and Relational Work, Transactional Analysis, Polyvagal Theory, Bodywork and Embodiment Exercises to ground, center and find balance to expand the experience in the body.

What kind of benefits come from sessions?

– Psycho-somatic issues improve greatly.

-Symptoms of trauma find a faster resolution

– Learn the physiology of emotions – breathing patterns, postures and the function of sensori-motor emotions

– Learn how chronic stress is directly related to emotional overwhelm and  trauma.

– Increase the capacity to tolerate uncomfortable emotions and affects (such as anxiety, panic attacks, jealousy, anger, grief, shame, guilt, loneliness, hopelessness, dissociation and collapse)

– Learn processing emotions with your body experience, (movement, breathing and self touch)

– Have a greater connection to yourself and to others.

– Transform limiting beliefs that you confuse with reality

– Improve the results of any therapy treatment you are

– Improve greatly the treatment for PTSS and trauma resolution.

– Embodied emotions lead to better cognitions: clearer thinking, focus and mental sharpness

– Transform unhealthy behaviours like aggression and addictions

– learn tools to feel more grounding

– learn how to protect and filter your energetic boundaries.

Go deeper into your own healing process in order to support better your clients

– Comprehend what Spiritual bypass is (the dangers and potentials)

– Learn about the role of individual and collective energy and how they impact the psychological and physiological regulation of a person.

– Process complex spiritual and intense experiences (such as healings with medicinal plants, shamanistic practices, soul retrieval, satori experiences) and integrate them better in your everyday life.

For who?

Integral Somatic Psychology (ISP) have excellent results if you…

– are  ready to work in depth

– are willing to take better decisions and transform unhealthy or self destructive behaviors (such as addictions or issues with aggression)

– are open to an holistic approach  

– are curious to learn embodiment

Integral Somatic Psychology (ISP) is not offered to everybody, specially if you…

– are not willing to work in depth

– want the quick fixes

– there are so many symptoms of dissociation and trauma involved (we need to work with other tools like Somatic Experiencing only)

– have a personality diagnosis (like squizofrenia, bipolar, etc)

– are having an ongoing chronic illness (your physiology is not prepared to tolerate intensity)